Управление

ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.


Съветът на директорите е в състав:

 


Ярослава Кръстева - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

 

Здравка Димитрова - Заместник - председател на Съвета на директорите

 

Проф. дсн Цветан Давидков -  Член на Съвета на директорите