Управление

 

ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.


Съветът на директорите е в състав:

 
Ярослава Кръстева - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

  

Здравка Димитрова - Заместник - председател на Съвета на директорите

 

Проф. дсн Цветан Давидков -  Член на Съвета на директорите

 

Дружеството се представлява заедно от:

 

Ярослава Кръстева - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Константин Велев - Прокурист