Управление

 

ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.


Съветът на директорите е в състав:

 

 
Ярослава Кръстева - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

 

Росица Велинова -  Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор  

 

Здравка Димитрова - Заместник - председател на Съвета на директорите

 

Проф. д-р Иванка Данева -  Член на Съвета на директорите 

Проф. дсн Цветан Давидков -  Член на Съвета на директорите

 

Прокурист на Дружеството:

Константин Велев