Продукти

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” се концентрира върху продажбата на застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай.

  • Спестовни застраховки “Живот”
  • Рискови застраховки “Живот”
  • Специални пакети рискови застраховки
  • Застраховки “Злополука”

 

 

СЪОБЩЕНИЕ!

 

 

Считано от 01.11.2018 г. се въвеждат нови образци на полици „ЦКБ Шанс“ и „ЦКБ Шанс +“, като се преустановява предлагането на полици от този вид с код на продукта „CCB 55“ и „CCB 77“.

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ! 

 

 

На основание решение на Съвета на директорите от 08.08.2018 г. и във връзка с дадени от Комисия за защита на потребителите указания, Ви уведомяваме, че се отменят т. 26.1., т. 28, т. 33.2. и т. 33.3. от Общи условия за застраховка „Живот“ на кредитополучател и същите няма да бъдат прилагани при разглеждане на застрахователни претенции по възникнали събития.