Продукти

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” се концентрира върху продажбата на застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай.

  • Спестовни застраховки “Живот”
  • Рискови застраховки “Живот”
  • Специални пакети рискови застраховки
  • Застраховки “Злополука”

 

СЪОБЩЕНИЕ!

 

На основание решение на Съвета на директорите и във връзка с дадени от Комисия за защита на потребителите указания, Ви уведомяваме, че се отменят т. 26.1., т. 28, т. 33.2. и т. 33.3. от Общи условия за застраховка „Живот“ на кредитополучател и същите няма да бъдат прилагани при разглеждане на застрахователни претенции по възникнали събития.