Спестовни застраховки „ЖИВОТ”

Основното предназначение на този вид застрахователни договори е да осигури на застрахованите лица възможност със сравнително малки вноски в течение на продължителен срок от време да натрупат значителна сума (капитал), като паралелно с това да осигурят и застрахователна защита на застрахованите и близките им. Основните рискове, които покриват спестовните застраховки ‘’Живот’’, са “смърт” и “доживяване” (изтичане) срока на застраховката на застрахованото лице. Допълнителните рискове могат да бъдат трайна или временна загуба на работоспособност.

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” предлага 4 вида спестовни застраховки с търговски наименования “Стандарт”, “Стандарт +”, “Комфорт” и “Комфорт +”. Застраховките могат да бъдат сключени за срок от 5 до 25 години.

  • ГАРАНТИРАТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА В КРАЯ НА ПЕРИОДА
  • ГАРАНТИРАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ СЪБИТИЯ