Задължителна застраховка „Трудова злополука”

 

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ предлага Задължителна застраховка ‘’Трудова злополука’’ съгласно условията и изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” (ПМС № 24/06.02.2006 г.), публ. ДВ бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 68 от 22.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 46 от 12.06.2007 г.