Застраховки „ЗЛОПОЛУКА”

Покриват само събития, настъпили в резултат на злополука.
Осигуряват застрахователна защита при настъпване на рискoвете трайна загуба на работоспособност, временна загуба на работоспособност, медицински разноски, смърт вследствие на трудова или битова злополука. Към тях могат да се включват и други рискове като хирургическа помощ, репатриране, разходи за погребение и т.н.

Застрахователни обезщетения се изплащат при настъпване на застрахователно събитие по покрит риск от съответния застрахователен продукт. Застраховките „Злополука’’, които ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ предлага се скючват обикновено за една година, но е възможно да бъдат сключени и за по-кратък срок.

  • ОСИГУРЯВАТ ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА ЗЛОПОЛУКА
  • КОМПЕНСИРАТ НАПРАВЕНИ РАЗНОСКИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗЛОПОЛУКИ
  • ГАРАНТИРАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ СЪБИТИЯ