За нас

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява над 70 дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ТБ “ЦКБ“ АД, ЗАД “Армеец”, и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.


ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 г.

 

Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” ЕАД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на компанията. Застрахователното дружество е с капитал 7 400 000 лева. Капиталът на дружеството се инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции. ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ТБ “ЦКБ“ АД, ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, което гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.