Документи

 

Вътрешни правила

 

►Списък с необходими документи за завеждане на претенция

 

►Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение
 

►Претенция за изплащане на откуп или застрахователна сума

 

             Годишни финансови отчети

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ ЖИВОТ" ЕАД

           

           ► Декларация - съгласие за обработване на лични данни

 

          ► Декларация - съгласие от родител / настойник/ попечител

 

          ► Искане за упражняване на права на субекта на данни

 

          ► Уведомление за поверително третиране на лични данни

 

          

 

► УВЕДОМЛЕНИЕ ПО чл. 34 §1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

 

 

   

 

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ ЖИВОТ" ЕАД

 

 

МОТИВИ ЗА НЕПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ