Рискови застраховки „ЖИВОТ”

Рисковите застраховки "Живот" могат да се сключват с различни комбинации от застрахователни рискове - трайна загуба на работоспособност, временна загуба на работоспособност, медицински разноски вследствие заболяване или злополука, смърт в резултат на злополука или заболяване. Към тях могат да се включват и други покрития като хирургическо лечение, дневни пари за боничен престой, критични заболявния, фрактури и изгаряния. 
Застрахователни обезщетения се изплащат при настъпване на покрит риск от съответния застрахователен продукт. Рисковите застраховки ‘’Живот’’ се сключват обикновено за една година, но ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ предлага и застрахователни пакети за срок до 5 години.

  • ОСИГУРЯВАТ ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ ЗЛОПОЛУКА
  • КОМПЕНСИРАТ НАПРАВЕНИ РАЗНОСКИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗЛОПОЛУКИ
  • ГАРАНТИРАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ СЪБИТИЯ

 

 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗЕАД "ЦКБ ЖИВОТ" ПО РИСКОВИ ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"