ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” ЕАД

заедно с ЦКБ” АД, ЗАД “Армеец” и ПОАД “ЦКБ Сила”, са част от “ХИМИМПОРТ” АД – една от най-големите публични холдингови компании в България, която обединява над 70 дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887.

Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 г. и Решение на Комисия за финансов надзор № 545 – ЖЗ от 11.07.2013 г.

Основен акционер

на ЗЕАД ”ЦКБ Живот” е „ЦКБ Груп” ЕАД. ЗЕАД ”ЦКБ Живот” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клонова мрежа на ЦКБ АД, ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, което гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

ccb (3)
Нашите ценности:
  • Доверие и почтеност

  • Отговорност и уважение

  • Бизнес етика

  • Работа в екип

  • Обучение и иновации

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот” вярва в социалната отговорност на всеки един български гражданин към обществото, в което живеем и необходимостта от сигурно бъдеще, поради което нашата лична отговорност е насочена към реализиране на проекти за деца в неравностойно положение.

Вашите ползи от решението за избор на ЗЕАД “ЦКБ Живот”:
  • Иновативни решения

  • Застрахователна защита за всеки

  • Богат избор на застрахователни рискове

  • Отговорни и справедливи решения при настъпване на застрахователно събитие

  • Разумна цена

snimka1

Росица Велинова

Изпълнителен директор

IMG_5301_1

Константин Велев

Прокурист на Дружеството