paper

Вътрешни правила на ЦКБ Живот

paper

Политика за защита на личните данни

paper

Мотиви за неприемане на политика за ангажираност

paper

Списък с необходими документи за завеждане на претенция

paper

Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение

paper

Претенция за изплащане на откуп или застрахователна сума

paper

Искане за упражняване на права на субекта на данни

paper

Уведомление по чл. 34 § 1 от регламент (ес) 2016/679

paper

Политика за управление на жалбите в застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот“ ЕАД

paper

Уведомление за поверително третиране на лични данни

paper

Правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушение